Ballal Fondation Ceerno Wolle Njaay Suukara Koorka 2024

Ballal Fondation Ceerno Wolle Njaay Suukara Koorka 2024.

No o seeraani e waɗde, ɗum ko ngam naftude juulɓe e nguun ngalu ngu Allah luɓorimo, ballal Alh Abdullaahi Wolle Njaay Suukara Koorka, yettiima hannde ɓesnguuji Komin mbo Madiina Gunaas, tawi ɗum waɗi ko e gardagol Alh Abuu Njaay.

Madiina Gunaas heɓii ballal timmungal suukara koorka, tawi ko galle e galle, ina wondi e geɗe jaadooje heen. Ngaal ballal ina toɗɗii Almameeɓe kam e salliiji, o yejjitaani sehilaaɓe kam e musiɗɓe wuurdanooɓe, ko noon ɓeen jannginooɓe Al Quraana e wuro ngo keɓiri ballal tawi ko ina tolnoo e 300 jannginoowi ndakmitiima heen.

Ko hesɗi heen koo hikka, ko ɗeen gure 33 taweteeɗe e komin mbo Madiina Gunaas keɓii e ngaal ballal, kamɓe kala ɓe kollirii heen weltaare maɓɓe, refti ɓe nduwiima. E wi’de Alh Abuu Njaay faandaare nde ko Allah Ɓolo, ɗaɓɓaa heen tan ko nde juulɓe ɓee kawrata ngam semmbe heɓee, haa ɗee geɗe njokka.

Ɗaahaa Muusaa Bah
Foto Tijjaani Tuure

Partagez l'article sur :