Ciimtol Njillu Fondation Ceerno Wolle Njaay e nder leydi Senegaal

Ciimtol Njillu Fondation Ceerno Wolle Njaay e nder leydi Senegaal 2024.

Lappol Fondation Ceerno Wolle Njaay e gardagol Alh Abuu wayninooma Madiina Gunaas, ñande Aset 17 lewru colte 2024. E yamiroore Khaliifa oo Ceerno Alh Aamadu Tijjaani Bah, e Alh Abdullaahi Wolle Njaay gardiiɗo Fondation Ceerno Wolle Njaay. Ɗum ko ngam yettinde Balle, kam e ƴeewtoyaade golle gonɗe e golleede, e hurmbitde golleeji gasɗi, tawi ko Foorasuuji. Njillu ngu duumiima ko ina tolnoo e balɗe 11 nder leydi Senegaal, diiwanuuji ɗiɗi Tammbaa Kunndaa, e Maatam. Yettaama ko ina tolnoo e 44 wuro, e nder Departamaaji nayi, ɗiin ko Gudiiri, Bakkel, e Kanel, kam e Maatam. tawi fof ko nder Ɓunndu e lowre haa Fuuta.

Njeñcudi ngool lappol, ina jeyaa heen seerndude gure keewɗe e caɗeele ndiyam, limtinii rokkaaɓe ina e heen Gudiiri Wuro, Ɗahaaratu, Hamdallaahi, Banaaji, e Siñcu Bamammbe, kam e Ganno Balol ekn. Nokkuuji Jillaaɗi Golle Foorasuuji mum en ina heen, Feto Ñebbe, Sunnatu Bakkel, Boñnji, Hammadi Hunaare ekn. Ɗaɓɓuɓe Ballal ina limtini ina heen kam Ɓokki Laji, Hamaraaɓe, Wuro Mbulel, Saare Faddundu ekn. To bannge udditgol Foorasuuji ko 15 Fooraas udditaa, ɗiin tawatee ko e Weendu Booseyaaɓe, Seeno Paalel, Fummihaara Jooɓɓe ɗoon ko tati, Fummihaara Jam weli ɗoonne ko tati, Siñcu Garba gooto, kam e Ndenndoori tati, gasiri ko wuro Soogi udditanaaɓe tati.

Kala nokkuuji jettanooɗi ɓesnguuji ɗii kollii heen weltaare mum en, sabu ngaal ballal baɗiraangal sabu Allah. Hay hilifaaɓe nokkuuji ɗii keedaani heen caggal, gila e diine haa e aada, kala wuro ardiiɓe ɗum e kala banngeeji ina njaɓɓoo. Meeruuji Kominaaji ɗii njaɓɓiima, kadi njaarii Alh Alhdullaahi Wolle Njaay, e ngaal ballal paayodinngal, kadi heewɓe e maɓɓe kuniima,daraade e reende ɗiin Foorasuuji. Alh Abuu Njaay kala ɗo darinoo seeraani e hollirde ngaal ballal ko ngam Allah tan. Kadi o hollitii ɓe mbaɗaani Dawrugol, Senegaal fof weltiima w nguu njillu.

Ɗaahaa Muusaa Bah
Yero Gise
Tijjaani Tuure
Umaar Bah

Partagez l'article sur :